Školenia

Hlavný cieľ školenia:

 • Konkrétnymi cvičeniami sa naučiť ako obohatiť citový život žiakov a ako
  ich inšpirovať k vlastnej tvorivej činnosti na základe vlastných zážitkov.
 • Prebudiť už v detskom veku úprimný a aktívny záujem žiakov o literatúru
 • Zoznámiť sa s cvičeniami na podporu fantázie a obrazotvornosti
 • Zdokonaliť rôznymi cvičeniami reč a naučiť sa kultivovanému prejavu
 • Obohatiť slovnú zásobu detí dvojakým spôsobom: ústne a písomne
 • Uvedomiť si proces vnímania jednotlivými zmyslami
 • Naučiť sa vytvárať zmyslové asociácie
 • Vedieť pomenova? svoje predstavy a konkrétne obrazy prostredníctvom zmyslov a zintenzívniť tým prúd predstáv u detí
 • Naučiť sa podchytiť rozvoj pohybových dispozícií žiakov a ich rytmického cítenia v pohybovom a zvukovom prejave

 Hlavné témy školenia:

 • Kreatívne techniky a ich použtie v praxi
 • Metódy a formy tvorivého riešenia problémov
 • Tvorivá dramatika
 • Hra rolí alebo Zážitkové vzdelávanie

 

Názov školenia:

 • Kreatívne techniky vo výučbe

 

Organizačná forma:

 • Krátkodobé kreatívne školenia

 

Dĺžka školenia:

 • 20vyučovacích hodín vrátane prezentácie pred lektorom 

Forma ukončenia školenia:

 • Kolektívna a individuálna prezentácia kreatívnych techník a tvorivej dramatiky v konkrétnej danej situácii.
 • Záverečná diskusia
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia

 Počet získaných kreditov: 6

 Metódy: 

 • Formálne i neformálne spôsoby vzdelávania ( prednáška, prezentácia, dialóg, hry, cvičenia, zážitkové aktivity,štrukturovaná dráma)
 • Individuálne konzultácie
 • Diskusia

 

Miesto školenia:

 • Vzdelávacia činnosť pre učiteľov MŠ a ZŠ bude vykonávaná v prenajatých priestoroch , alebo po dohode s riaditeľmi škôl v priestoroch danej školy alebo škôlky.

 

Po?et školiacich:

 • Minimálny počet je 10 Učiteľov a maximálny 30 učiteľov na jedno školenie.
 • Školenie je zamerané zvlášť pre učiteľov I.stupňa a zvlášť pre učiteľov II.stupňa. Zvlášť prebieha aj školenie pre učiteľov MŠ

 

Cena školenia:

 • cena školenia je dohodou a upravuje sa podľa možnosti škôl, miesta konania a počtu pedagógovov. Napíšte nám Vašu požaidavku na katarina@kreativitavstupte.sk a my Vám radi pripravíme ponuku prispôsobenú Vašim možnostiam