Profil Absolventa

  • Absolvent školenia získa osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditované ministerstvom školstva
  • Osobnostný rast a rozvoj
  • Absolvent si rozšíri repertoár kreatívnych techník a ich uplatnenie ( rôzne formy brainstormingu, analógie, laterárneho myslenia, synektiky)
  • Absolvent sa oboznámi so širokou škálou cvičení a hier, ktoré môže využiť vo svojej pedagogickej praxi
  • Absolvent sa naučí používať tkz. „Hru rolí“ v pedagogickej praxi
  • Absolvent sa oboznámi s formou zážitkového vzdelávania
  • Absolvent sa zoznámi s tvorivou dramatikou ako so syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, hudobné, rytmické, výtvarné, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písane slovo, hru s bábkou, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov
  • Absolvent dostane k dispozícii materiály s konkrétnymi kreatívnymi cvičeniami