Tvorivá dramatika

  • Absolvent sa zoznámi s tvorivou dramatikou ako so syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, hudobné, rytmické, výtvarné, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písane slovo, hru s bábkou, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov
  • Dôraz je kladený na využitie cvičení a hier v konkrétnych vyučovacích predmetoch 1. a 2. stupňa základných škôl
  • Absolvent si osvojí základné pravidlá dramatickej hry